Anasayfa ≈≈≈ Eğitim ≈≈≈ Kitaplar ≈≈≈ Haber ≈≈≈ Ziyaretçi Defteri ≈≈≈ İletişim

20 Haziran 2008

18 Soru Çözen Üniversiteli Olur


Bu ÖSYM Başkanının yeni kampanyası. "18 soru çöz, üniversiteli ol". İyice çocuk oyununa çevirdiler ÖSS'yi. Biraz daha kurcalayıp en sonunda kaldıracaklar. Ama bu seferki farklı bir teknik(!), 18 soru çözen herkes üniversiteye girebiliyor. Açıköğretim ve önlisans programlarına girebilmek için hazılanan 18 soru işte bunlar.

TÜRKÇE

1- Ozanın ilk şiir kitabını bunca yıl ertelemesinin nedeni, gizlenmeyi seven bir kişiliğinin olmasından çok, yazdıklarını kolay kolay beğenmeyen, kusursuzu arayan biri olmasıydı sanıyorum. Kendisinden böyle söz edilen bir sanatçı aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir?

A) İğneyle kuyu kazan
B) İşi başından aşkın olan
C) İşine dört elle sarılan
D) İşini sağlama bağlayan
E) İnce eleyip sık dokuyan16- Dişçiye hiç ya da çok seyrek gidiyorlar. Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

A) “dişçiye”den sonra “ya” sözcüğü getirilerek
B) “çok” sözcüğü atılarak
C) “seyrek” yerine “az” sözcüğü getirilerek
D) “gidiyorlar” yerine “gitmezler” sözcüğü getirilerek
E) “hiç” yerine “ya hiç gitmiyorlar” sözü getirilerek

SOSYAL BİLİMLER

8- 1923 yılında Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle yirmi beş yaş yerine on sekiz yaşını tamamlayan her
erkek vatandaş milletvekili seçme hakkını kazanmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin, Seçim Kanunu’nda yapılan bu değişikliğin sonuçlarından biri olduğu savunulabilir?

A) Seçilen milletvekillerinin aynı siyasi görüşte olması
B) Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına önem verilmesi
C) Milletvekili sayısının artırılması için yeni seçim
yöntemlerinin denenmesi
D) Milletvekili seçiminde seçmen sayısının artırılması
E) Seçmende okur-yazar olma özelliğinin aranması


20-
I. Ürün toplama süresi
II. Kırsal nüfus
III. Ekim alanı
IV. Tarımsal üretim
Bir bölgede tarımda makine kullanımının yaygınlaşmasıyla yukarıdakilerden hangilerinde azalma beklenir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV


28- Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılmaz. İnsanın
gözü karanlıkta da iyi görmez, fazla ışıkta da. İyiliğin aşırısı olmaz, aşırı oldu mu zaten iyi değil demektir.
Erdemli kişi bunların farkında olan kişidir.

Bu parçada sözü edilen “farkındalık” durumu aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Amaca sahip olmayla
B) Kötülükten kaçınmayla
C) İsteklerini bastırmayla
D) Kendini düşünmeyle
E) Ölçülü olmayla


SOSYAL BİLİMLER - 2

14- Aşağıdakilerin hangisinde verilen iki ülke, hem ekvatora hem de başlangıç meridyenine göre farklı yarım kürelerde yer almaktadır?

A) Türkiye - Amerika Birle?ik Devletleri
B) Avustralya - Arjantin
C) ?talya - Suriye
D) Finlandiya - Brezilya
E) Çin Halk Cumhuriyeti - Kanada


23- “Ordu’nun dereleri, aksa yukarı aksa”
“Şu Fırat’ın suyu, akar derindir”
“Kar mı yağdı Kütahya’nın dağına”

Yukarıda verilen farklı türkülere ait dizeler aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?

A) İnsanlar yaşadığı çevreyi değiştirir.
B) Sanat kültürel birikimin ürünüdür.
C) Türküler, kültürün zenginliğinin göstergesidir.
D) Yaşanılan coğrafya kültürü etkiler.
E) Sanat toplumsallaşmayı artırır.


EDEBİYAT - SOSYAL BİLİMLER


3 - Orta oyunuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Erkekler tarafından canlandırılan kadın tipine “Zenne” adı verilir.
B) Başoyuncu, okumuş, orta sınıf şehirliyi temsil eden “Kavuklu”dur.
C) Herhangi bir metne bağlı kalınmadan doğaçlama olarak oynanır.
D) “Fasıl” oyunun asıl konusunun işlendiği bölümdür.
E) “Balama” ve “Frenk” oyuncu tiplerindendir.

4- Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Dönemine ait olduğu söylenebilir?

A) Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkid ne bilir
Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ’at
B) Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden
Lâlin öptürmek bu hâletle muhâl olmuş sana
C) Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın
kâfir
Aman dünyayı yaktın âteş-i sûzan mısın kâfir
D) Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna
Ayna pusluydu bunca yıl nice sır taşımaktan
E) Senin hüsnün benim aşkım senin cevrin benim
sabrım
Demâdem artar eksilmez tükenmez bî-nihayettir

19- Aşağıdakilerden hangisi yer şekillerinin Ege Bölgesi’ne kazandırdığı özelliklerden biri değildir?

A) Tarımın bölge ekonomisinde önemli yeri olması
B) Kıyı kesimde nüfus yoğunluğunun iç kesimlerden
fazla olması
C) Ulaşım yollarının genelde doğu - batı doğrultusunda
uzanması
D) Yat turizmi açısından önemli limanların olması
E) Enerji üretiminde termik santrallerin payının olması

23- İklim koşulları ülkelerin beşerî ve ekonomik etkinliklerinin dağılışını belirleyen önemli bir etkendir. Buna göre, Türkiye’deki iklim koşullarının aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisinin diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir?

A) Ege Bölümü’nün kıyı kesiminde turizm etkinliklerinin
yapılmasında
B) Antalya Bölümü’nde turunçgil tarımının yapılmasında
C) Erzurum - Kars Bölümü’nde büyükbaş hayvancılığa
elverişli otlakların bulunmasında
D) Adana Bölümü’nde yaylacılığın yaygın olmasında
E) Yukarı Fırat Bölümü’nde baraj yapımına uygun
yerlerin fazla olmasında

24-
I. Toprakların yıkanmış olması
II. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0 ºC’nin
altına düşmesi
III. Her mevsimin yağışlı olması
IV. Eğimli alanların fazla olması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de çay tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

25- Aşağıdaki bölümlerin hangisinde hem iklime hem de yer şekillerine bağlı ulaşım güçlüğü diğerlerinden
daha fazladır?

A) Yukarı Murat - Van B) Adana
C) Çatalca - Kocaeli D) Güney Marmara
E) Ege

26- Bir İtalyan soylusu, denizi hiç görmemiş birinin şaşkınlığına tanık olmak istemiş; taşralı, yoksul bir halatçıyı
alıp Napoli Körfezi’ne götürmüş. Körfeze vardıklarında, gökle denizin o kocaman, muhteşem mavi gülüşünün buluştuğu yerde yoksul halatçı, gözünü gemi direkleri, zincirleri, halat ve palamarlar yığınının ortasına dikmiş. Yüzü keyifli bir şaşkınlıkla aydınlanmış ve dayanamayarak “Ne çok halat var!” diye haykırmış.

Bu parçada halatçının tepkisi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Algıda seçicilik B) Algıda örgütlenme
C) Algı yanılması D) Algıda değişmezlik
E) Algıda bütünlük


27- Küçük bir kız, vazodaki çiçekleri gördüğünde, onlara çiçek demeyi öğrenmiştir. Bir gün annesi, sararmasın
diye maydanozları su dolu bardağa koyduğunda, küçük kız maydanozlara da çiçek demiştir.

Küçük kızın maydanoza çiçek demesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Pekiştirme B) Canlanma
C) Genelleme D) Ayırt etme
E) Yanılsama


29- Bir koşucunun, antrenman sahasına giren köpekten kaçarken 100 metreyi 10 saniyede koştuğu, antrenörü
tarafından kaydedilmiştir. Ama bu koşucu daha önce katıldığı yarışmalarda aynı mesafeyi hiçbir zaman
12 saniyenin altında koşamamıştır.

Koşucunun 100 metreyi 10 saniyede koşması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Alışkanlıkların terk edilmesi zordur.
B) Bazı stresler başarıyı engeller.
C) Herkesin koşucu olma potansiyeli vardır.
D) Öğrenilmiş çaresizlik hedeften uzaklaştırır.
E) Güçlü motivler enerjiyi artırır.


30- Nasrettin Hoca bir gün eşekten düşer. Bunu gören çocuklar gülüşüp Hoca’yla alay edince, Hoca: “Niçin
gülüyorsunuz çocuklar? Düşmeseydim zaten ben inecektim eşekten.” der.

Bu fıkrada Hoca’nın sözleri aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek oluşturur?

A) Özdeşleştirme B) Bahane bulma
C) Bastırma D) Yansıtma
E) Karşıt tepki geliştirme


FEN- 1

23- Bir insana,
I. kızamık aşısı yapıldıktan bir süre sonra kızamık
etkeninin verilmesi,
II. suçiçeği hastalığı geçirmeden suçiçeği etkeninin
verilmesi,
III. kabakulak hastalığı geçirdikten sonra kabakulak
etkeninin verilmesi

Uygulamalarından hangilerinin sonucunda o insanın hastalanması beklenir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


28- Küresel ısınmada aşağıdakilerden hangisinin en son gözlenmesi beklenir?

A) Buzullarda erime
B) Kıyı ekosistemlerinde değişme
C) Deniz suyu seviyesinde yükselme
D) Hava sıcaklığı ortalamalarında artma
E) Atmosferdeki karbondioksit miktarında artma


DOĞRU YANITLAR

Türkçe
1: E 16: E
Sosyal Bilimler
8: D 20: A 28: E
Sosyal Bilimler-2
14: D 23: D
Edebiyat-Sosyal Bilimler
3: B 4: D 19: E 23: E 24: B 25: A 26: A 27: C 29: E 30: B
Fen-1
23: B


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

* Yorumlarınız hakaret, küfür içermemeli; aşağılayıcı, küçük düşürücü, alaya alıcı tavırda ya da bozuk söyleyişe sahip olmamalıdır.